نسخه سیم و کابل

وجود ارتباطات گسترده باعث شده که انواع مختلفی از سیم و کابل تولید شود که بازار خوبی را فراهم آورده است. اما انبارداری این محصولات چگونه خواهد بود.
لوازم الکتریکی یکی از متنوع ترین نوع کالا در جامعه است که انواع مختلفی دارد.