loader

عوامل موثر بر هزینه های انبار در پروژه

چهارشنبه,15/اردیبهشت/1400 - 16:29:23 - 80
با توجه به تعاريف گوناگوني كه براي پروژه به عمل آمده است متوجه ميشويم كه زمان و هزينه نقش مهمـي را در پيشبرد اهداف پروژه ايفاء ميكند.

دوره عمر پروژه از زمان خاصی شروع شده و در زمانی هـم بـه پایـان رسـیده و دوره بهـرهبرداری شروع خواهد شد. هر چقدر اجرای پروژه در زمان های پیش بینی شده و با هزینه های کمتری انجـام گیـرد طبیعتـا سودی که عاید پیمانکار خواهد شد افزایش پیدا میکند. هر پیمانکار برای اتمام پروژه خود که انجام آن هدف اصلی وی مـی باشد باید از مدیریت - دانش فنی و مهندسی - عملیات لجستیک و پشتیبانی و بدنه اجرایی مناسـب بـا نـوع و حجـم پـروژه برخوردار باشد. به همین دلیل کیفیت کلیه موارد اشاره شده متناسب با زمـان و هزینـه نقـش بـسیار کلیـدی را در پویـایی شرکت های پیمانکار به عهده خواهند داشت.

عملیات پشتیبانی و تامین متریال و تجهیـزات در پـروژه از گـستردگی زیـادی برخوردار است و با توجه به نوع پروژه های در دست فرایندهای پشتیبانی نیز روز به روز افزایش داشته اند. عمده کارها انجام گرفته در این بخش از برآورد اولیه مبتنی بر مدارک فنی – تهیه تدارک و ارسال بـه سـایت تـا انبـارداری و توزیـع مناسـب خواهد بود. مدیران با اشراف بر این موارد و تکیه کردن به این فعالیت ها و اجرای دقیق با کمینه کردن هزینه ها می تواننـد از عملیات لجستیک و پشتیبانی به عنوان ابزاری جهت نیل به اهداف تعیین شده بهره مند شوند.

عوامل موثر بر هزینه های انبار در پروژه

در سازمان های سنتی ابتدا کلیه فعالیت های پشتیبانی محدود به یک سری عملیات ساده و غیر متمرکز مانند خرید و انبارداری بود که دارای گستردگی چندانی نبود و بیشترین تکیه آن بر منابع موجـود در محـل کارگـاه و بازار هـای محلـی میشد لیکن امروزه با توجه به افزایش توان شرکت ها و اجرای پروژه های تخصصی تر و بـه مراتـب بزرگتـر از قبـل همچنـین جوابگو نبودن منابع محلی و افزایش هزینه ها در روش سنتی عملا اجرای یک کار با رویکرد فوق امکان پذیر نمـی باشـد و کلیه شرکت ها به اجبار جهت پوشش دادن به فعالیت های پشتیبانی علاوه بر گسترش فعالیت ها و تخصصی کردن آنها بـه سـمت تمرکز در فعالیت های پشتیبانی و لجستیک کشیده شده اند. بر همین اساس گستره جغرافیایی عملیات پشتیبانی و لجستیک شرکت ها از وسعت زیادی برخوردار شده است. این مهم علاوه بر بالا بردن کیفیت و کنتـرل کمیـت حاشـیه سـود شـرکت ها را افزایش داده و حتی در برخی شرکت ها فعالیت های پشتیبانی به مزیت رقابتی غیر قابل انکـار مبـدل شـده اسـت.

بیشتر بدانید: آشنایی با اصول حسابداری انبار و مهمترین وظیفه در حسابداری انبار

حـساسیت و گستردگی فعالیت های پشتیبانی نیازمند توانایی های خاص در این رشته و مهارت های ویژه در مدیران پروژه می باشـد. ایـن نکته زمانی شفاف خواهد شد که عملکرد مدیران پروژه پس از اتمام کار مـورد ارزیـابی واقـع شـود. در آن صـورت مـشخص خواهد شد نتیجه کار مدیری که به مباحث لجستیک و پشتیبانی اشراف داشته است با سایر مدیران تـا چـه انـدازه متفـاوت بوده است. به نظر می رسد که با این رویکرد بتوان کاهش چشمگیری را در هزینه های لجستیک و جلوگیری از هزینه هـای اضافی خرید حمل و نقل انبارش و نگهداری داشت. انبار به عنوان یکی از زیر سیـستم هـای لجـستیک نقـش عمـده ای در گردش متریال داشته که حجم ریالی زیادی در آن به چشم می خوردبه نظر می رسد با شناسایی عوامـل هزینـه ای در ایـن بخش بتوان گامی در جهت کاهش و یا کنترل آن ها برداشت. در اینجا سعی بر این است که هزینه های زیر سیستم انبارداری را در مجموعه شناسایی کنیم.

به شکل کلی می توان هزینه های انبارداری را در پروژه به دو بخش زیر دسته بندی کرد.

هزینه های درون سازمانی

منظور از این هزینه ها کلیه هزینه های غیر قابل اجتناب جهت طراحی ساخت استقرار و بهره برداری انبار در پروژه می باشد. تمامی این هزینه ها حالت عمومی داشته و حتی بخشی از آن ها فارغ از گردش کالا درون انبار می باشند. به عنـوان مثال تخصیص فضا جهت ایجاد انواع انبار. سرفصل های این هزینه ها عبارتند از:

 1. هزینه های طراحی این هزینه ممکن است به دلایل نقص در طراحی تا انتهای پروژه گریبان گیر انبار باشد به عنوان مثـال بـا عدم تمرکز انبارها در طراحی اولیه و یا جانمایی نامناسب هزینه های حمل و نقل و جابه جایی را به پروژه تحمیـل می کنیم کـه تـا انتهای کار باید انجام گیرد.
 2. هزینه های ساخت شامل خرید فضا و ساخت ابنیه
 3. هزینه های سیستم انبار شامل زیرساخت های نرم افزاری - سیستم های کدینگ – سیستم های مرتبط مانند اموال
 4. هزینه های تقفیس ( قفسه بندی مناسب باکالای در گردش)
 5. هزینه های تجهیز انبار (سخت افزار - ابزار و وسایل اندازه گیری–وسایل بسته بندی–وسایل حمل و نقل و جا به جایی)
 6. هزینه های نگهداری شامل هزینه های عمومی نگهداری و هزینه های متریال خاص مانند ابزار دقیق و مواد شیمیایی
 7. هزینه های ایمنی
 8. هزینه های انرژی
 9. هزینه های حراست
 10. هزینه های پرسنلی
 11. هزینه های ضایعات متریال منظور بخشی از متریال است که به دلایل مختلف مانند Expire شدن زمان مـصرف و یـا مهیـا نکردن شرایط نگهداری در انبار و اشتباهات انبارداری

عوامل موثر بر هزینه های انبار در پروژه

هزینه های برون سازمانی

منظور از این نوع هزینه ها کلیه هزینه هایی است که به دلایلی (فقدان برنامه - عملکرد نامناسب و عملیات انبارداری غیر کارشناسی) توسط دپارتمان های هم سطح و یا خارج از سیستم انبار به داخل انبار کشیده مـی شـود. بـه عنـوان مثـال رابطه مستقیمی بین برآورد مواد و مصالح پروژه و سطح تخصیص داده شده به انبار در محل کارگاه وجود دارد. به نحوی کـه هر چقدر برآورد متریال خطا داشته باشد ورود متریال به انبار افزایش داشته و شاهد ساخت فضا های مورد نیاز و افزایش روز افزون سطح انبار و به طبع آن افزایش هزینه های حمل و نقل و تخلیه و بارگیری و نگهداری و توزیع خواهیم بود. در نهایت هم رسوب متریال اضافی در انبارها علاوه بر ایجاد هزینه های غیر ضرور و قابل پیشگیری ممکن است بدلیل خـواب سـرمایه در گردش پروژه باعث توقف اجرا در برخی جبهات کاری بدلیل فقدان منابع مالی و عدم توان تامین متریال بشود. به نظر می رسد که با شناسایی و تحت کنترل در آوردن این نوع هزینه ها می توان بـه مراتـب آن هـا را کـاهش داده و در نهایـت باعـث افزایش سود پروژه شد، سرفصل های این هزینه ها عبارتند از:

بیشتر بدانید: انواع موجودی کالا و هزینه های مرتبط با این موجودی ها
 1. هزینه های ناشی از فقدان برنامه ریزی مواد، چنانچه جهت کالاهای در گردش برنامه ای وجود نداشته باشد طراحی های اولیه انبار در زمان اجرا جوابگو نبوده و کلیه هزینه های بند الف به مراتب تکرار خواهند شد. مهم ترین عنصر در این زیر سیستم وجود دانش فنی لازم در بدنه مهندسی و استخراج لیست متریال خواهد بود که مبنای کار در فرایند مـدیریت کـالا می باشد.
 2. هزینه های ناشی از فقدان سیستم سفارشات​، در پروژه های با حجـم بـالا امکـان کـار در بخـش کـالا بـدون داشـتن سیستمی مناسب جهت سفارشات مستلزم هزینه برای سازمان خواهد بود زیرا میزان مورد نیاز و کیفیت مواد بایـد متناسـب با بند یک باشد نه کمتر و نه بیشتر. سیستم خرید باید تمامی اطلاعات کمی و کیفی و همچنـین زمـان هـای نیـاز متریـال، مورد نیاز خود را از واحد سفارشات اخذ کرده و با توجه به آن ها اقدام به تامین نماید. ظرفیت و حجم انبار های پروژه به همراه ویژگی های انبارش و تناسب کیفی متریال برای سیستم خرید باید جزء لاینفک اصول اولیه خرید باشد زیرا بی توجهی به آن زیان های زیادی را به دنبال خواهد داشت.
 3. هزینه های ناشی از فقدان برنامه خرید (plan Procurement )برنامه ارسال متریال به سـایت، ایـن آیـتم بـراساس توالی انجام کار ( WBS) زمان بندی نیاز کارگاه را به سیستم سفارشات و سیستم خرید منتقل می کند که بر اساس آن نیز برنامه ارسال تنظیم و پس از فزایند خرید متریال به کارگاه ارسال خواهد شد. چنانچه این فعالیت موجود نباشـد عملیـات انبار در دریافت متریال، نگهداری و توزیع مختل شده و جهت برطرف شدن مشکل نیز هزینه های پـیش بینـی نـشده ای را متقبل خواهد شد.
 4. هزینه های ناشی از عملیات نامناسب خرید​، ممکن است که خرید بر اساس بند یک و سه انجام نگیرد در آن صورت انبار پیش بینی فضا و امکانات لازم جهت تخلیه جابه جایی و چیدمان را نکرده و ممکن است نداشته باشد که در آن صـورت نیز مجبور به هزینه های پیش بینی نشده می باشد. در بخش دیگر ممکن است متریال فاقد بسته بندی مناسب خریـداری و ارسال گردد و عملیات بسته بندی و انبارش بالاجبار توسط انبار باید انجام گیرد. در این زمینه اشتباه در خریـد متریـال نیـز دوباره کاری ها و یا ضایعات را به انبار تحمیل می کند که هزینه همه موارد توسط پروژه باید تامین گردد.
 5. هزینه های ناشی از فقدان کنترل کیفیت متریال ورودی،نقشی که کنترل کیفیت در سیستم زنجیره تامین بـه عهـده دارد غیر قابل انکار بوده و بر کسی پوشیده نیست. فقدان و یا کم اثر بودن این فرایند نه تنها تاثیرات نامطلوبی را در ا نبـار بـه جای خواهد گذاشت بلکه بدنه اجرایی را که از این متریال به عنوان مواد اولیه در پروژه استفاده خواهـد کـرد دچـار مـشکل خواهد نمود. بدیهی است که کلیه موارد باعث بوجود آمدن هزینه های قابل پیشگیری خواهد شد.
 6. هزینه های ناشی از فقدان سیستم حمل و نقل مناسب​، چنانچه سیستم حمل و نقل متناسب با نوع کار و حجم پروژه در نظر گرفته نشود نه تنها حجم بیشتری از انبار را می طلبد بلکه تعداد انبارها را نیز افزایش خواهد داد. در این زمینـه تجهیـز انبار از نظر دسترسی به وسایل مناسب جابه جایی منجر به چابکی در سیستم توزیع شده و انتخاب سیستم مناسب حمـل و نقل جهت تغذیه انبار نیز باعث کاهش حجم کار انبار و فضای آن خواهد شد.
 7. فقدان سیستم توزیع مناسب (برنامه ریزی تولید)​، همواره بین تغذیه پیمانکاران و بدنه اجرایـی پـروژه بـا انبـار رابطـه مستقیمی وجود دارد. لازمه کار این است که این رابطه در جایی تعریف و پایش شود تا متریال و اطلاعـات در گـردش بـیناین دو مجموعه باعث افزایش کارایی و بهبود در پیشرفت کار شود. در بخش توزیع با علم بر ظرفیت های موجود انبار پـروژه و میزان موجودی متریال همچنین متریال مورد نیاز پیمانکاران جهت کار برنامه توزیـع متناسب را تعریف و بـه انبار ارائـه می کند. فقدان این بخش که کاملا یک فرایند مهندسی خواهد بود انبار را دچار تنگناهـایی می کنـد کـه ممکـن اسـت باعـث انباشت بیش از حد متریال در انبار و یا متریال پای کار شده که هر دو افزایش هزینه را در بر خواهد داشت. زیرا پایین بودن سطح موجودی باعث توقف کار و افزایش میزان موجودی نیز باعث هزینه های نگهـداری، ضـایعات، و زیـان فرصـت هـای ازدست رفته و رکود سرمایه خواهد شد در صورتی که وجود جایگاهی جهت توزیع این عوامل را تحت کنترل خواهد داشت.

به منظور استفاده کاربردی از این مقاله می توانید با سیستم انبارداری انبار آنلاین آشنا شوید.

نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای

اطلاعات بلاگ

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 23/تیر/1400
تعداد مطالب: 385
تعداد بازدید: 504,427
تاریخ شروع: پنج شنبه 16/آذر/1396
تعداد بازدید بر اساس هر IP است.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...