نسخه تولید

در انبار آنلاین امکان تعریف فرمول، برای محصولات تولیدی فراهم شده است.
در هر رستوران آشپزخانه قلب رستوران است. با مدیریت موجودی مواد اولیه نظم رستوران را بدست بگیرید.