loader

معرفی انواع استانداردهای معروف جهان

شنبه,18/اردیبهشت/1400 - 19:02:26 - 83
يكي از نيازهاي واحدهاي داراي سيستم كيفيت در جوامع صنعتي ارتقا و تعميق سيستم كيفيت بـه مـوازات رشـد سازمان مي باشد.

استاندارد HACCP

HACCP مجموعه الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت مواد غذایی است که این اصطلاح از اول Hazard
Analysis & Poine Control Critical
“به معنی“ تجزیه و تحلیل خط و نقاط کنترل بحرانی” گرفته شده است.
این سیستم با هدف ایمن سازی فرآیندهای تولید مواد غذایی و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از مشکلات بهداشتی مواد غذایی در سازمان ها مستقر می شود.

استاندارد ISO14000

استاندارد خانواده 14000ISO شامل استاندارد های بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی می باشد. این سیستم شامل ساختار سازمانی، فعالیت های طرح ریزی، تعریف مسئولیت ها، تعیین روش ها و فرآیندها و همچنین در اختیار گیری منابع لازم برای تهیه، اجرا، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی سازمان است.

استاندارد ISO9000

هدف از تدوین این سری استاندارد به وجود آوردن الگوئی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت.

بیشتر بدانید: چرا استانداردهای حسابداری در ایران و جهان متفاوت هستند؟

استاندارد 17025 ISO /IEC

استاندارد تخصصی است که برای تشریح سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها تدوین شده است.

استاندارد 169 4 9ISO/TS

استاندارد تدوین شده توسط سازمان ISO بمنظور یک مشخصه فنی (Specification Technical) سیستم های
مدیریت کیفیت سازمان های تولید کننده و تامین کننده قطعات خودرو و قطعه سازان طرف قرارداد با خودرو ساز.

استاندارد 18001 OHSAS

accupational health and safetyassessment series (OHSAS) ای حرفه بهداشت ارزیابی سری جهت پیاده سازی یک سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی می باشد.

استاندارد 9000QS

مجموعه الزامات سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی امریکا که عمدتا مربوط به شرکت های فورد، جنرال موتور و کرایسلر می باشد تحت عنوان 9000QS شناخته می شود.

معرفی انواع استاندارد های معروف جهان

استاندارد Sogedac

نظام مدیریت کیفیت EAQF در حال حاضر رایج ترین نظام مدیریت کیفیت ویژه صنایع خودرو در ایـران مـی باشد. این نظامنامه توسط اغلب شرکت های خودرو سازی فرانسه طراحی شده است در ایران تحت عنوان Sogedac شـناخته شده است EAQF شامل پرسشنامه « ارزیابی توانایی های کیفیت عرضه کنندگان» و خطوط راهنمای مراحل مختلف فرآیند «تضمین کیفیت عرضه کنندگان» (SQA) می باشد.

مدل تعالی سازمانی

یکی از نیازهای واحدهای دارای سیستم کیفیت در جوامع صنعتی ارتقا و تعمیق سیستم کیفیت بـه مـوازات رشـد سازمان می باشد. از طرفی سیستم های مدیریت کیفیت در خصوص برخی موارد و فعالیت های سازمان ها سکوت کرده اند لـذا سازمان های مختلف پس از رسیدن به درجه ای از بلوغ سازمانی این استانداردها را پاسخگویی نیازهای رو به تعالی خود نمـی بینند. با توجه به این موارد وجود مدل های عملی و اجرایی جهت اسـتقرار TQM بـه صـورت قابـل ارزیـابی ضـرورتی بـرای پاسخگویی به نیاز سازمان ها است. در این مدل، ارزیابی بر اساس تلاش ها و فعالیت های سازمان و نتایج حاصـله انجـام مـی شـود. بخش و فعالیت ها یا اقدامات اجرایی سازمان تحت عنوان توانمند سازها شامل 5 (گروه معیـار رهبـری، خـط مـشی و راهکـار، مدیریت مشارکتی، منابع و فرآیندها) و نتایج حاصله از توانمند سازها شامل 4 ( گروه معیار رضایت کارکنان، رضایت مشتری، تاثیر بر جامعه و نتایج) می باشد که با چک لیست های مخصوص توسط ارزیابان آموزش دیده ارزیـابی و امتیـاز دهـی مـی شود.

استاندارد اروپا

این استاندارد که با عبارت مخفـف CE نـشان داده مـی شـود، بـه منظـور استانداردسـازی اجبـاری در بـسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در منطقه اقتصادی اروپا تولید یا به فروش می رسند، ارایه شـده اسـت. ایـن حـروف اختـصار کلمات فرانسوی Européenne Communauté است. محصولاتی که واجد دریافت علامت CE مـیشـوند، بایـد از نظـر سلامت، امنیت و مضر نبودن برای جسم انسان و طبیعت مورد بررسی قرار گیرند و اگـر واجـد ایـن شـرایط باشـند قـادر بـه دریافت این نشانه خواهند بود.
بهطور کلی و به عبارت ساده تر نشان CE گویای مطابقت محصول با مقررات جامعه اروپا درخصوص ایمن ی، سلامت و حفاظت مصرف کننده و محیطزیست است. هدف اصلی استاندارد، مطابقـت محـصول بـا الزامـات اساسـی مقـررات جامعـه اروپاست و اجازه می دهد که محصولات به طور آزاد در بازار اتحادیه اروپا عرضه شوند. ایـن درحـالی اسـت کـه بـه مـسئولان گمرک ها و مقامات مربوطه هم اجازه می دهد محصولات غیرمنطبق را از بازار اتحادیه اروپا جمع آوری کنند.

بیشتر بدانید: ISPM-15 در پالت چیست؟

استاندارد آمریکا

مؤسسه ملی استاندارد یا(Institute NationalStandards American)(ANSI)یک موسسه خصوصی غیرانتفـاعی است که بر نحوه استانداردهایی که برای محصولات، خدمات، روندها، سیستم هـا و کـار کارمنـدان صـادر مـی شـود، نظـارت می کند. یکی دیگر از کارهای این موسسه این است که استانداردهای آمریکا را با استانداردهای جهانی تطبیق می دهـد تـا از آن ها به صورت جهانی و در سطحی وسیعتر نیز بتوان استفاده کرد.
کار اصلی این موسسه این است که اعتبار استاندارد های تولید شده به وسیله نمایندگان موسسات استاندارد سازی، آژانس هـای دولتی، گروه های مصرف کننده، شرکت ها و... را تایید می کند. این استانداردها تضمین می کنند که محصولات دارای عملکرد و ویژگی های یکسانی هستند تا مصرف کنندگان از محصولاتی با همان مشخصات استفاده کننـد و بـه همـان صـورت آزمـایش شوند. دفتر مرکزی این موسسه در واشنگتن و دفتر عملیاتی آن در نیویورک است.

استاندارد TUV

یکی از معتبرترین استانداردهای دنیا متعلق به سازمانی است در آلمان که روی سلامتی کالاهای صنعتی ارایه شده از جانـب شرکت های مختلف نظارت دارد تا استاندارد های ارایه شده برای سلامت انسان و محیط زیست را تامین کنند.
این سازمان به عنوان یک مشاور مستقل بر سلامت کارکرد کالاها یا محصولاتی مانند محصولات کشاورزی، دودزایـی وسـایل نقلیه، استاندارد ساخت موتور خودروهای سنگین و سبک و تاسیسات انرژی را نظارت دارد.
بسیاری از زیرشاخه های دارنده TUV می توانند به عنوان سازمان دهندگان و همچنـین گـسترش دهنـدگان مقولـه انـرژی و مفاهیم وابسته به آن عمل کنند و راه حل هایی برای مشکلات زیست محیطی ارایه دهند. آن ها بایـد خـود از قـوانینی کـه بـرمبنای T​UV به آن ها اهدا می شود، تبعیت کنند و در راستای سلامت انسان و محیط گـام بردارنـد. شـایان ذکـر اسـت کـه استاندارد TUV قابلیت انطباق با انواع ایزوها را دارد.

استاندارد حلال

این استاندارد مختص کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان است. از نام این استاندارد مشخص است که بیـشترین کـاربرد آن برای موادغذایی است و نشان می دهد که مسلمانان می توانند ماده غذایی را که از چنین استانداردی برخـودار اسـت، مـصرف کنند. در سال 2004 استاندارد غذای حلال تدوین و در سال 2006 بنگاه توسـعه صـنعت حـلال (HDC) بـرای همـاهنگی و یکپارچه شدن توسعه صنعت حلال مالزی تأسیس شد.
البته در کشورهای اسلامی به دلیل آنکه اکثریت جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند، طبیعـی اسـت کـه ایـن محـصولات غذایی بر طبق شریعت اسلامی حلال باشند، اما برای بـسیاری از مـسلمانان سـاکن کـشورهای غیرمـسلمان داشـتن چنـین استانداردی بر روی موادغذایی لازم است. باید به این نکته مهم توجه داشت که بر اساس چارچوب های وضع شده غذای حلال نه تنها باید از هرگونه ترکیب حرام بلکه از هر ناپاکی عاری باشد. در نتیجه این موضوع می تواند فراتر از خط تولید بلکـه تا مرحله بسته بندی و انبار و... هم پیش برود.


به منظور استفاده کاربردی از این مقاله می توانید با سیستم انبارداری انبار آنلاین آشنا شوید.

نرم افزار کنترل موجودی لحظه ای

اطلاعات بلاگ

آخرین بروزرسانی: چهارشنبه 23/تیر/1400
تعداد مطالب: 385
تعداد بازدید: 504,601
تاریخ شروع: پنج شنبه 16/آذر/1396
تعداد بازدید بر اساس هر IP است.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...