ماژول ریالی برای چه کسانی مناسب است؟

ماژول ریالی در انبار آنلاین، قیمت گذاری برای کالای داخل شده به انبار و خارج شده از آن می باشد. شما می توانید بصورت جداگانه گزارشی از بخش مالی کالاهای خود در انبار داشته باشد. اگر نیازمند مدیریت بخش مالی و برآورد قیمت ورود و خروج ها برای انبار خود هستید و یا می خواهید فاکتور فروش داشته باشید از این امکان کمک بگیرید. قیمت دهی کالا ها می تواند در اولین فرم ایجاد شده باشد یعنی در زمان ایجاد فرم تعدادی قیمت های خرید و فروش وارد شود. (قیمت های فروش در فرم های بعدی خروج آن کالا بصورت اتوماتیک پر شده نشان داده شده و قابل ویرایش است.)

همچنین اگر بخش مالی را شخص دیگری انجام می دهد؛ می توانید بعد از فرم تعدادی، بصورت مجزا در فرم ریالی مبالغ را وارد کنید. همانطور که گفته شد به دو روش می توان از ماژول ریالی در نرم افزار بهره مند شد. که در بخش تنظیمات می توانید آن را تعیین کنید.

 1. تعیین قیمت در فرم ریالی
 2. تعیین قیمت در زمان ثبت فرم

تعیین قیمت در فرم ریالی

از تنظیمات، تنظیمات نرم افزار، تیک گزینه تعیین قیمت در فرم ریالی را فعال کنید.

تعیین قیمت در زمان ثبت فرم

از تنظیمات، تنظیمات نرم افزار، تیک گزینه تعیین قیمت در فرم ریالی را بردارید.

در ماژول ریالی گزارش ها بصورت جدولی و نموداری در اختیار شما قرار می گیرد. گزارش ریالی در موارد زیر خواهید داشت:

انواع گزارش های ریالی

 • نمایش فرم های ریالی
 • موجودی ریالی
 • موجودی ریالی انبارها
 • طرف حساب ریالی
 • لیست ریالی ورود کالا
 • لیست ریالی خروج کالا

که از منو، گزارشات ریالی قابل دسترسی است.

 • نمودار مجموع خروج ریالی
 • نمودار مجموع ورود ریالی
 • فرم های ورود ریالی
 • فرم های خروج ریالی

که از منو، گزارش های نموداری و بخش فرم ها قابل دسترسی هستند.