چگونه شرکت معتمد مالیاتی شویم؟

 • چهارشنبه 24/خرداد/1402
 • مدت زمان تقریبی مطالعه
چگونه شرکت معتمد مالیاتی شویم؟

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور تصریح شده است: در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/11 و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 26 قانون مذکور مصوب 1399/03/13، سازمان امور مالیاتی کشور به منظور استقرار نظام یکپارچه و فراگیر پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در نظر دارد شرکت های ذیصلاح و دارای شرایط لازم را شناسایی نماید تا براساس ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و در چارچوب مقررات مربوطه از طریق مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی پس از دریافت درخواست متقاضیان و ارزیابی آن ها نسبت به صدور مجوز فعالیت به عنوان «شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی» اقدام نماید.
این اطلاعیه افزوده است: متقاضیان جهت اطلاع از شرایط، الزامات و مدارک موردنیاز می توانند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir مراجعه نمایند.

شرایط و مجوز فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

عنوان رسمی و اداری مجوز

فعالیت شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

دریافت کننده مجوز

اشخاص حقوقی

دستگاه صادر کننده

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور

ردیفشرایط
1دارا بودن موافقت اصولی
2دارا بودن حداقل سرمایه مورد نیاز حسب فرمول محاسبه میزان حداقل سرمایه اولیه (پیوست بند (ژ) ماده 1 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان): TC=S*(M*A)+C+%5*(M*A) Mبازه تعداد مؤدیان تحت پوشش اعلامی (هر 10،000 مؤدی- محل فعالیت)/ A مبلغ به ازای هر بازه 200،000،000 S وزن گروه خدمت / C سرمایه ثابت= 1،000،000،000 ریال / TCکل سرمایه اولیه
3لحاظ موضوع فعالیت "ارائه کننده خدمات مالیاتی" در اساسنامه (چنانچه ماهیت شرکت/کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
4ارائه مدارک هویتی اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل (بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی)(چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
5داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و 3 سال سابقه کار برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (چنانچه ماهیت شرکت/کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
6ثبت شرکت با ماهیت سهامی (اعم از سهامی خاص یا عام) نزد مرجع رسمی ثبت شرکت ها
7عدم استفاده از عنوان سازمان امور مالیاتی و به طور کلی هر گونه عبارتی که متضمن عملیات اجرایی مالیاتی توسط شرکت باشد در نام شرکت و یا استفاده از نشانه های متعلق به سازمان امور مالیاتی در نام شرکت (استفاده از عناوین ذکر شده ممنوع است)
8تاییدیه الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات در خصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس
9نداشتن سوء پیشینه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل (چنانچه ماهیت شرکت/کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
10ارائه تضامین شرکت معتمد بر اساس گستره فعالیت و خدمات درخواستی متقاضی که در زمان ارائه درخواست دریافت مجوز به وسیله مرکز محاسبه و اعلام می گردد (فرمول محاسبه میزان تضمین در پیوست بند (ژ) ماده 1 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون مشخص شده است). TC=S*(M*A)+C)+%20*(M*A) Mبازه تعداد مؤدیان تحت پوشش اعلامی (هر 1،000 مؤدی- محل فعالیت)/ A مبلغ به ازای هر بازه 3000،000،000 S وزن گروه خدمت / C سرمایه ثابت= 100،000،000ریال / TCکل مبلغ تضمین اولیه
11تایید رعایت الزامات فنی و اجرایی موضوع بند (ژ) آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در حوزه های برنامه ریزی و اقدمات، عملیات، فناوری، میز خدمت، امنیت، مشاوره فنی و غیر مالیاتی، مشاوره مالیاتی، کنترل کیفیت تجهیزات، نظارت و بازرسی، آموزش حضوری و غیر حضوری، شعب و مرکز تماس توسط کارشناسان مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 1- الزامات فنی و اجرایی(تعاریف الزامات فنی و اجرایی در پیوست آمده است) شرکت معتمد نوع اول شامل الزامات برنامه ریزی و اقدمات، عملیات، فناوری، میز خدمت، امنیت، کنترل کیفیت تجهیزات، نظارت و بازرسی، شعب و مرکز تماس 2- الزامات فنی و اجرایی شرکت معتمد نوع دوم شامل الزامات برنامه ریزی و اقدمات، فناوری، آموزش حضوری و غیر حضوری، مرکز تماس 3- الزامات فنی و اجرایی شرکت معتمد نوع سوم شامل برنامه ریزی و اقدمات،مشاوره فنی و غیر مالیاتی، مشاوره مالیاتی، نظارت و بازرسی، شعب و مرکز تماس
12ارائه آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی. (چنانچه ماهیت شرکت/کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
13ارائه تعهدنامه منع افشای اطلاعات

مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت معتمد

ردیفمدارک
1تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی (صاحبان امضای مجاز؛ اعضای هیئت مدیره و موضوع فعالیت شرکت) (چنانچه ماهیت شرکت/کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
2تاییدیه الزامات ابلاغی در خصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس از وزارت اطلاعات
3تصویر کارت ملی اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل. (بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی) (چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
4تصویر شناسنامه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل. (بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی) (چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
5مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
6سوابق کاری اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)..
7گواهی عدم سوء پیشینه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل. (چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
8گواهی تضامین (به موجب مقررات پیوست بند (ژ) ماده 1 آیین¬نامه موضوع ماده 26 قانون اخذ تضامین در مرحله صدور مجوز مشخص شده است)
9بازدید میدانی رعایت الزامات فنی و اجرایی موضوع بند (ژ) آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (بر اساس چک لیست)
10تصویر گواهینامه شناسه ملی صادره از ثبت شرکت¬ها (چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
11فهرست مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت (چنانچه مشخصات هویتی هر یک اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضا یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
12نامه با امضای مدیر عامل مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز به همراه نمونه امضای آن ها (چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
13اعلام مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبه¬ای داشته باشد اعلام نشانی شعب(چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
14تصویر اساسنامه شرکت صادره از اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر ثبت اسناد رسمی (چنانچه ماهیت شرکت/کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
15آخرین نمودار سازمانی مصوب به همراه شرح مختصری از ساختار نیروی انسانی (چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
16تعهدنامه منع افشای اطلاعات.
17نامه ای با امضای مدیر عامل مبنی بر اعلام مشخصات شرکت شامل: نام، آدرس، اطلاعات ثبت¬نام در نظام مالیاتی، تلفن، نمابر و رایانامه (چنانچه مشخصات هویتی اعضای هیات مدیره یا مدیره عامل شرکت/ کنسرسیوم اخذ کننده موافقت اصولی با اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت متقاضی اخذ مجوز فعالیت یکی نباشد)
18تصویر موافقت اصولی..
19اعلام تغییرات در هر یک از مدارک اعلامی قبل و ارائه آخرین آگهی در روزنامه رسمی مربوط به تغییرات

استعلامات بین دستگاهی

 1. عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره – قوه قضائیه.
 2. تاییدیه الزامات ابلاغی در خصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس از وزارت اطلاعات
 3. استعلام اساسنامه شرکت از اداره ثبت شرکت ها یا دفاتر ثبت اسناد رسمی
 4. استعلام آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی از اداره ثبت شرکت ها
 5. استعلام مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 6. استعلام سوابق کاری اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (از تامین اجتماعی و ...)
 7. تاییدیه احراز هویت مدیرعامل و آخرین اعضای هیات مدیره شرکت از سازمان ثبت احوال کشور

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و...) و پیگیری و دریافت پاسخ آن ها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز است. بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده این مجوز، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

زمان لازم برای صدور و مدت اعتبار

مجوزهای پیش نیازی ندارد.

زمان لازم برای صدور مجوز از زمان تایید مدارک

14 روز کاری می باشد.

مدت اعتبار 3 سال (به موجب ماده 9 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی مصوب 21/07/1398)

منبع

تسهیل شرایط احراز موافقت اصولی و مجوز شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی

کمیته فنی تخصصی کارگروه راهبردی سامانه مودیان با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی در تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) به نقل از رسانه مالیاتی ایران، با هدف تسهیل شرایط احراز موافقت اصولی و شرایط صدور مجوز فعالیت شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی، نشست کمیته فنی تخصصی کارگروه راهبردی سامانه مودیان، با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی برگزار شد.

در این نشست که در مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برگزار شد، ابهامات سند پیوست بند(ز) آیین نامه ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیته در خصوص شرایط احراز موافقت اصولی و شرایط صدور یا لغو مجوز فعالیت شرکت های معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است شرکت های معتمد رائه کننده خدمات مالیاتی، بازوان اجرایی سازمان امور مالیاتی در استقرار سامانه مودیان به عنوان هسته مرکزی قانون قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند. به موجب بند (چ) ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی در حقیقت، اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری می کنند.

بر اساس ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیر مالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

گفتنی است، کمیته های فنی تخصصی با حضور کارشناسان فنی هر یکی از اعضای کارگروه راهبردی سامانه مودیان به منظور تسریع در بررسی های فنی و تصمیمات کارگروه، به صورت مستمر و منظم در محل مرکز یادشده برگزار می شود.

تامین تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی برای شرکت های معتمد مالیاتی

با توجه به اینکه دریافت مجوز شرکت های معتمد در درگاه ملی مجوز ها قرار گرفته و بازار کاری برابر کل کشور روبروی افراد و سرمایه گذاران در شرکت های معتمد وجود دارد؛ جهت تسهیل در دریافت مجوز برای درخواست کنندگان خدماتی ارائه می دهیم:

 1. تامین تجهیزات سخت افزاری: سرور، کامپیوتر و تجهیزات شبکه
 2. نرم افزار: انواع نرم افزارهای کاربردی، اداری، حسابداری، API سامانه مودیان، crm و ..
 3. تامین نیروی انسانی متخصص با توجه به نیاز. انواع شرکت های معتمد می توانند آموزش پرسنل را به ما بسپارند.

در ضمن نرم افزار مالیتور می تواند هزینه تمام شده و قیمت نرم افزار سامانه مودیان را برای شرکت های معتمد کاهش دهد.

با توجه به اینکه طبق قانون بخشی از هزینه ارسال را دولت به شرکت های معتمد پرداخت می کند. این شرکت های می توانند خدمات ارسال را از ما دریافت و سود بیشتری نصیب خود کنند.

آموزش پرسنل

ما می توانیم توسط همایش های حضوری، وبینار، آموزش حضوری و چند نفره تمامی آموزش های سامانه مودیان را از صفر تا صد به پرسنل آموزش دهیم.

در صورتی که شما شرکت معتمد نوع یک، نوع دو و نوع سوم هستید با ما تماس بگیرید و امور کاری خود را برون سپاری کنید و قیمت نرم افزار سامانه مودیان خود را با حداقل هزینه بسازید.

سایت های خود را به روز کرده و با اطلاع رسانی ها بصورت سئو گوگل خود را معرفی کنید. در زمینه ساخت و تولید سایت ها می توانید از دات نرم افزار به آدرس https://www.thesoftware.ir کمک بگیرید.

درباره این مقاله دیدگاهی بنویسید...
برای ثبت دیدگاه باید ابتدا وارد سایت شوید. جهت ورود را کلیک کنید