نرم افزار انبارداری داروخانه و کالاهای تاریخ انقضا دار

در فیلم آموزشی می توانید مراحل شروع کار و توضیحاتی درباره روند کلی نرم افزار ببینید.

این نسخه مناسب کدام یک از مشاغل است؟

کسب و کارهایی که برای انبارداری کالاهای خود نیازمند بررسی تاریخ انقضای کالاها هستند. مشاغلی مانند: داروخانه ها، لوازم آرایشی فروشی ها، مواد خوراکی، شوینده و لوازم بهداشتی و ... انتخاب این که موجودی لحظه ای کالاهای انبار خود را بر اساس تاریخ انقضا داشته باشید با شماست. نظارت دائمی و دقیق به پیشرفت کسب و کار و فروش بیشتر منجر خواهد شد.

آموزش ثبت کالا در نسخه تاریخ انقضادار